Vedtekter for Baneveien Barnehage

 Vedtekter for Baneveien barnehage.

 

 1.                   EIERFORHOLD.

Barnehagen eies og drives av aksjeselskapet Baneveien barnehage A/S

 1.                   FORMÅL.

Formålet med Baneveien barnehage er å ivareta barns behov for omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 1.                   LOVVERK.
  Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og de av departementenes til enhver tid fastsatte forskrifter, vedtak i Baneveien barnehage AS og planer for barnehagen.
 2.                   GODKJENNING.

Baneveien barnehage er godkjent av Sarpsborg kommune.

Netto lekeareal er 502 m2. (Herav 150 m2 på Mobakken).
Norm for arealutnyttelse: 4 m2 over 3 år, 5,1 m2 under 3 år

 1.                   FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG.
  Barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet og samarbeidsutvalgets oppgave fremgår av barnehagelovens § 4.
 2.                   OPPTAKSMYNDIGHET.

a)      Søknad om opptak skjer gjennom Sarpsborg kommunes samordnede opptak.

b)      Eventuell klage på opptak skal rettes til rådmann og behandles endelig i kommunens klagenemnd.

 1.                   OPPTAKSKRITERIER.

Barnehagens opptakskrets er Nedre Glomma-regionen.

Opptaket til barnehageplass skal tilstrebes å være slikat barnegruppene kan fungere på en best mulig måte for barna.

Ved opptak vektlegges følgende kriterier, i prioritert rekkefølge.

a)      Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne, jfr. lovens § 13.

b)      Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jfr. Lovens § 13.

c)      Barn med spesielle behov, der barnehageplass anses som særs viktig.
Dokumentasjon fra faginstans må vedlegges.

d)      Barn av personalet.

e)      Søsken av barn i barnehagen.

f)       Det skal legges vekt på jevn fordeling i alder.

g)      Det skal legges vekt på jevn fordeling mellom kjønn.

h)      Dersom søkere ellersstår likt foretas enloddtrekning.

 1.                   GENERELT OM OPPTAK

Frist for søknad til hovedopptak for barnehager er 1. mars. Søknad om opptak skjer elektronisk på Sarpsborg kommunes nettsider. Barnehageåret er fra 15. august til 14. august det følgende år. Det kan søkes om barnehageplass hele året med løpende tildeling ved ledige plasser. Barn som tildeles barnehageplass, vil beholde plassen inntil skriftlig oppsigelse fra en av partene foreligger.

 1.                   OPPSIGELSE.

a)      Oppsigelsesfrist er 2 måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig, og regnes fra den dato oppsigelsen mottas i barnehagen.

b)      Barnehageplassen kan i utgangspunktet ikke sies opp med virkning for perioden 01.05 – 15.07.

 1.               ÅPNINGSTIDER.

a)      5 dager i uken kl. 06.30 – 16.45

b)      Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til 12.00. Julaften og nyttårsaften holdes det stengt.

 1.               FERIE.

a)      Barnehagen holder åpent hele året. Alle barn skal ha 5 ukers ferie. 4 uker skal avvikles i perioden 15.juni -14.august, 3 av disse ukene skal være sammenhengende.

b)      Barnehagen har stengt 5 planleggingsdager hvert år. Disse kan regnes som feriedager for barnet.

c)      Foreldrene skal innen 1.mai gi melding om når barna skal ha sommerferie. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider styrer ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

 1.               BETALING.

a)      Barnehagen følger nasjonal makspris og moderasjonsordninger fastsatt av Sarpsborg kommune. Styret i Baneveien barnehage AS forbeholder seg retten til å kunne endre betalingssatsene. Skriftlig informasjon om endring av disse må gis en måned før iverksettelse.

b)      Det er fritak for betaling i tidsrommet 15. juli til 14. august.

c)      Ved forsinket henting kan det innkreves et gebyr som dekker overtidsbetaling for de ansatte.

d)      Foreldre/ foresatte som har den daglige omsorgen for barnet er ansvarlig for at regningene blir betalt. Dersom barnehageregningene ikke blir betalt, vil plassen bli sagt opp. Hvis det er ubetalte regninger ved oppstart av nytt barnehageår, risikeres det at plassen ikke blir fornyet.

 1.               FORSKUDD.

Forskudd må betales for hver plass, uansett plasstørrelse.

Dette tilsvarer en måneds betaling for full plass.

 1.               DUGNAD.

Det arrangeres to obligatoriske dugnader i året. Dersom man ikke møter på disse, vil man bli ilagt et gebyr på 1000 kroner per gang.

 1.               MAT.

a)      Det serveres to måltider og frukt hver dag.

b)      For dette betaler foreldre/ foresatte en sum per måned. Denne fastsettes av styret.

c)      Kaker, slikkerier etc. må ikke medtas uten etter avtale med personalet.

 1.               SYKDOM.

a)      Hvis barnet er sykt, eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen.

b)      Syke barn må holdes hjemme ved smittefare.

c)      Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, må det holdes hjemme.

d)      I tvilstilfelle avgjør styreren om barnet kan være i barnehagen.

 

 

 1.               ANSVAR.

a)      Barnehagen har tegnetulykkesforsikring for barna og yrkesskadeforsikring for personalet.

b)      Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

c)      Bringing og henting er foreldrene selv ansvarlige for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før den har vært i kontakt med personalet.

d)      Beskjeder gitt til personalet gjennom barnet, skal være skriftlig.

e)      Medbrakte eiendeler har ikke personalet ansvar for.

f)       Personalet må ikke ta barna med som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten foreldrenes skriftlige samtykke.

 1.               HMS.

a)      Barnehagen har internkontroll etter gjeldende lover og forskrifter.

 1.               STYRER.

a)      Barnehagens styrer leder barnehagens daglige drift og utarbeider forslag til årsplan for barnehagen. Styrerens nærmeste overordnede er aksjeselskapets styre.

 

 

 

Vedtatt i styret for Baneveien barnehage AS 28.05.19